Privacy- en cookiebeleid

Privacybeleid
From2 respecteert jouw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Hieronder lees je hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verwerking van jouw gegevens
Jouw persoonsgegevens worden door From2 verwerkt voor het bemiddelen bij (verzekerings) overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming van fraude richting financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Het gebruik van deze site
Wij hebben passende maatregelen genomen om jouw bezoek aan het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die namens From2 van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Bijzondere persoonsgegevens
Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van jou nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende de gezondheid bij de aanvraag van sommige financiële diensten, zoals een levensverzekering. Een ander voorbeeld zijn de strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kan namelijk worden gevraagd naar het eventuele strafrechtelijke verleden. Wij zullen alleen vragen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiële dienst.

Raadpleging databank Stichting CIS
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij ook jouw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. De doelstelling van de Stichting Centraal Informatie Systeem is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie hiervoor www.stichtingcis.nl.

Opnemen telefoongesprekken
In het kader van opleiding en training van de From2 Klantenservice en schadebehandeling medewerkers worden willekeurige gesprekken met klanten opgenomen. Daarnaast worden telefoongesprekken opgenomen voor welbepaalde, vooraf omschreven en gerechtvaardigde doeleinden:

1. Ter verificatie en onderzoek naar of ten bewijze van opdrachten, transacties en andere (precontractuele) afspraken met de cliënt.
2. Indien dat noodzakelijk is ter bestrijding van frauduleuze of andere strafbare gedragingen gericht tegen From2, de groep waartoe From2 behoort dan wel cliënten en medewerkers.
3. Indien daartoe een voorschrift is gegeven krachtens wet.

In principe worden opgenomen gesprekken alleen in geval van onduidelijkheid of een geschil over telefonisch gegeven opdrachten beluisterd. De opgenomen telefoongesprekken en andere persoonsgegevens betreffende de opgenomen telefoongesprekken worden zodanig bewaard en beveiligd dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De bevoegdheid tot terug luisteren van de opgenomen gesprekken is binnen From2 belegd bij de afdeling Juridische Zaken en Compliance. Technische en organisatorische voorzieningen zijn getroffen om manipulatie van de gegevens te voorkomen en om de gegevens zo nodig te kunnen traceren en reconstrueren. Een klant heeft bij interpretatieverschillen of onenigheden met betrekking tot de inhoud van de opgenomen telefoongesprekken het recht het opgenomen telefoongesprek te beluisteren. Door de mogelijkheid van terugluisteren van de telefoongesprekken is het voor jou als klant en ook voor ons als financieel dienstverlener achteraf eenvoudiger om tot een wederzijds acceptabele oplossing te komen bij geschillen die zijn ontstaan bij telefonische opdrachten

Nieuwe ontwikkelingen
De teksten van deze site en dus ook van deze pagina kunnen door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze pagina met enige regelmaat te raadplegen als je onze site bezoekt.

Internetsites van derden
Op de internetsites van From2 kan je hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Deze pagina is daarop niet van toepassing. From2 draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met jouw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, de privacy statement van de site die u bezoekt.

Jouw rechten
Je kan ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van jou mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij jou hiervoor niet meer benaderen. Je kan dit schriftelijk kenbaar maken aan From2, Postbus 30840, 3503 AT Utrecht. Wil je weten of alle gegevens die wij van jou hebben ook juist zijn, dan kan je daar navraag naar doen. Wij moeten je dan binnen vier weken een overzicht van jouw gegevens leveren. Je kan bij ons navraag doen door een schriftelijk verzoek en een kopie van jouw legitimatiebewijs te sturen naar het hiervoor genoemde adres.

Cookiebeleid
From2 maakt op haar websites gebruik van cookies. Ook via functionaliteiten van derde partijen die op de websites beschikbaar zijn worden soms cookies gebruikt. Hieronder informeren we je over het gebruik van cookies op onze website. De website van From2 gebruikt cookies. Graag leggen wij je uit:

Wat cookies zijn
Welke cookies er geplaatst worden
Waarom wij cookies gebruiken
Wat voor cookies er zijn
Hoe je cookies kunt uitschakelen of verwijderen

Wat zijn cookies?
Cookies zijn eenvoudige bestandjes die met pagina’s van onze websites worden meegestuurd en door jouw browser (het programma waarmee je toegang hebt tot onze website) worden opgeslagen op het door jou gebruikte apparaat (computer, smartphone of tablet bijvoorbeeld). De in het cookie opgeslagen informatie wordt verstuurd naar onze servers of die van de betreffende derde partijen (zie hieronder), waardoor gegevens uitgewisseld kunnen worden.

Welke cookies?
i. Google Analytics cookies;
ii. Google AdWords cookies;
iii. YouTube cookies;
iv. Daisycon cookies;
v. LinkedIn cookies;
vi. Facebook cookies;
vii. Twitter cookies; en
viii. Noodzakelijke cookies: cookies die door From2 zelf of door derden worden geplaatst die nodig zijn voor het mogelijk maken van communicatie via de websites om een door jou gevraagde dienst te kunnen leveren.

Waarom gebruiken we cookies?
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat jouw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Bijvoorbeeld wanneer je inlogt in MijnFrom2, een verzekering aanvraagt via de website, de zoekmachine op de website gebruikt of een digitaal formulier invult. From2 en/of de door haar ingeschakelde derde verzamelt via deze website geen persoonlijke informatie anders dan jouw IP-adres en de informatie die u ons zelf gegeven hebt. Op de persoonsgegevens die From2 verwerkt is het privacybeleid van From2 van toepassing.

Waarom gebruiken we cookies van derden?
Google
Via onze websites worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google Inc., als deel van de Google Analytics, Google AdWords en YouTubediensten. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over het gebruik van advertenties in de zoekmachine van Google, hoe bezoekers de websites gebruiken en respectievelijk om video’s van het YouTube platform te kunnen tonen via onze websites. Deze analytics, advertentie en video diensten werken door middel van stukjes code die van Google zelf afkomstig is. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.

Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.Google kan de informatie die zij via cookies heeft verkregen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor Principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Lees de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons-)gegevens doen die zij via deze cookies verwerkt.

Daisycon
Om bezoek naar onze website te krijgen belonen wij sommige websites ook voor het doorsturen van bezoekers. Om die websites te kunnen belonen is het noodzakelijk om te kunnen beoordelen of je vanaf een site uit dat netwerk op de onze komt. Als dat het geval is kan er een cookie worden geplaatst, zodat wij weten dat je onze website bezoekt via die site. Daisycon plaats hiervoor cookies.

Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Daisycon en/of derden. Lees de privacyverklaring van Daisycon (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons-)gegevens doet die zij via de ze cookies verwerkt.

Linkedin, Facebook, Twitter
Wij maken ook gebruik van integratie met diverse social media diensten, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Zo is het mogelijk om pagina’s te delen via deze platforms. Deze derden gebruiken daarvoor cookies.

De daardoor verkregen informatie wordt overgebracht naar en door de betreffende partij opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Facebook en Twitter stellen zich te houden aan de Safe Harbor Principles en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door deze derden. Lees de privacyverklaring van LinkedIn, Facebook en Twitter (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons-)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Hoe kan je cookies uitschakelen of verwijderen?
Je kan cookies via jouw internetbrowser handmatig verwijderen. Of deze automatisch laten verwijderen wanneer je de website verlaat. Je kan jouw internetbrowser ook zo instellen dat je een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst. En je kan jouw browser ook zo instellen dat cookies niet geplaatst mogen worden. Je kan dan alleen niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik maken, zoals het inloggen. Schakel je de cookies uit? Dan geldt dit alleen voor de computer én browser waarop je dit doet. Gebruik je meerdere computers en/of browsers? Schakel de cookies dan op iedere computer uit.

Tot slot

Op de websites van From2 staat een aantal links naar andere websites van organisaties. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat zij met jouw gegevens doen. Wij adviseren het privacystatement van die website te lezen. Meer informatie over cookies? Op de volgende websites kan je aanvullende informatie over cookies vinden:

Wijzigingen cookie beleid

From2 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit beleid. Het is handig om dit beleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Mocht From2 een wezenlijke wijziging doorvoeren in haar cookie beleid, dan vragen wij je om toestemming voor het gebruik van de betreffende cookies (tenzij deze cookies onder de uitzonderingen van de cookiewet vallen).

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst herzien op 4 september 2014.